2. ใช้โปรแกรมชุดไทย-อังกฤษ และในผังบัญชีก็ได้มีการป้อนชื่อบัญชีไทยและอังกฤษ

ให้ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อเข้าโปรแกรมชุดภาษาอังกฤษ จากนั้นสั่งพิมพ์แบบฟอร์มที่หน้าจอสมุดรายวัน โปรแกรมยังแสดงรายการขึ้นมาเป็นภาษาไทย

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

2. ใช้โปรแกรมชุดไทย-อังกฤษ และในผังบัญชีก็ได้มีการป้อนชื่อบัญชีไทยและอังกฤษ

ให้ครบถ้วนแล้ว แต่เมื่อเข้าโปรแกรมชุดภาษาอังกฤษ จากนั้นสั่งพิมพ์แบบฟอร์มที่หน้าจอสมุดรายวัน โปรแกรมยังแสดงรายการขึ้นมาเป็นภาษาไทย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากแบบฟอร์มต่างๆ โปรแกรมไม่ได้แยกกันระหว่างไทยและอังกฤษ ดังนั้นหากต้องการใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ จึงต้องคัดลอกต้นฉบับมาทับในขณะที่เข้าโปรแกรมชุดภาษาอังกฤษ และเมื่อต้องการใช้แบบฟอร์มภาษาไทย ก็ต้องเข้าโปรแกรมชุดภาษาไทย และคัดลอกต้นฉบับมาทับใหม่ หรืออาจจะใช้วิธีแยกแบบฟอร์มออกเป็นฟอร์ม 1 กับฟอร์ม 2 โดยฟอร์ม 1 คัดลอกต้นฉบับภาษาไทยมาทับ ส่วนฟอร์ม 2 คัดลอกต้นฉบับภาษาอังกฤษมาทับ