5.  ป้อนข้อมูลในสมุดรายวัน เมื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจัดเรียงลำดับการเดบิท เครดิตรายการให้ใหม่ ทำอย่างไรเพื่อให้การลำดับรายการเป็นไปตามลำดับรายการที่ป้อนเอง

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

5.  ป้อนข้อมูลในสมุดรายวัน เมื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจัดเรียงลำดับการเดบิท เครดิตรายการให้ใหม่ ทำอย่างไรเพื่อให้การลำดับรายการเป็นไปตามลำดับรายการที่ป้อนเอง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กำหนดในเมนูสร้างสมุดรายวัน โดยกำหนดเป็น Y ในบรรทัด ลำดับรายการเดบิท/เครดิตเอง