14.  ต้องการคัดลอกรายการในสมุดรายวันที่เคยบันทึกไว้แล้ว มาบันทึกเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

14.  ต้องการคัดลอกรายการในสมุดรายวันที่เคยบันทึกไว้แล้ว มาบันทึกเป็นรายการใหม่อีกรายการหนึ่ง สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทำได้ โดยกด <Ctrl+F6> ขณะที่เคอร์เซอร์กระพริบอยู่ที่ช่องเลขที่ใบสำคัญ ในหน้าจอสมุดรายวัน