13. ทำไมคำอธิบายในสมุดรายวัน จึงยังแสดงเป็นภาษาไทย ทั้ง ๆ ที่เข้าโปรแกรมชุดภาษาอังกฤษแล้ว

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

13. ทำไมคำอธิบายในสมุดรายวัน จึงยังแสดงเป็นภาษาไทย ทั้ง ๆ ที่เข้าโปรแกรมชุดภาษาอังกฤษแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากคำอธิบายในสมุดรายวัน ที่กำหนดในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร จะให้ป้อนได้เพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าในขณะที่ป้อนข้อมูล ได้กำหนดคำอธิบายในสมุดรายวันไว้เป็นภาษาใด ก็จะเป็นภาษานั้นไปตลอด