10. บันทึกรายการที่สมุดรายวัน โดยเดบิท และเครดิตบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเช็ครับหรือเช็คจ่าย แต่เมื่อบันทึกรายการ โปรแกรมกลับมีหน้าจอขึ้นมาให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ค

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

10. บันทึกรายการที่สมุดรายวัน โดยเดบิท และเครดิตบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องกับเช็ครับหรือเช็คจ่าย แต่เมื่อบันทึกรายการ โปรแกรมกลับมีหน้าจอขึ้นมาให้ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับเช็ค

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 โปรแกรมจะดูจากในเมนูวิธีการรับชำระหนี้ และเมนูวิธีการจ่ายชำระหนี้ด้วย โดยหากกำหนดในช่องเช็คเป็น 'Y' และกำหนดเลขที่บัญชีไว้ ซึ่งอาจจะเป็นเลขที่บัญชีใดก็ได้ เมื่อนำเลขที่บัญชีดังกล่าวนี้ไปบันทึกในสมุดรายวัน โปรแกรมจะมีหน้าจอขึ้นมาให้ป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวกับเช็คด้วย