9.   การปิดบัญชีประจำเดือนสำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic สามารถที่จะปรับปรุงบัญชีสินค้าที่สมุดรายวันได้ โดยไม่มีผลกระทบกับงบดุลหรืองบกำไร- ขาดทุน ซึ่ง

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

9.   การปิดบัญชีประจำเดือนสำหรับการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic สามารถที่จะปรับปรุงบัญชีสินค้าที่สมุดรายวันได้ โดยไม่มีผลกระทบกับงบดุลหรืองบกำไร- ขาดทุน ซึ่ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การปรับปรุงบัญชีสินค้าที่สมุดรายวันจะมีการลงบัญชีดังนี้

 เดบิท บัญชีสินค้า

         เครดิต บัญชีต้นทุนขาย

·การปิดบัญชีดังกล่าวจะไม่กระทบกับตัวเลขในงบดุลและงบกำไร– ขาดทุน   เพราะบัญชีสินค้านี้ ในโครงสร้างงบเราใช้ฟิลด์เป็น BEG หรือ INV ซึ่งโปรแกรมจะไปนำยอดมาจาก เมนูบัญชี ข้อ 5. บัญชีสินค้าคงเหลือ  ส่วน บัญชีต้นทุนขายไม่ได้นำมาใส่ในโครงสร้างงบด้วย จึงไม่มีตัวเลขแสดงในงบ

·ส่วนปัญหาที่มีการบันทึกบัญชีสินค้ากับบัญชีตัวอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บัญชีต้นทุนสินค้า แล้วทำให้งบดุลไม่ดุล เพราะบัญชีสินค้าจะดึงตัวเลขมาจาก เมนูบัญชีข้อ 5. แต่ บัญชีอื่น ถ้าเรานำมาใส่ไว้ในโครงสร้างงบด้วย  เวลาออกงบก็จะแสดงตัวเลข ที่เรามีการบันทึกไว้ในสมุดรายวัน ทั้งหมดมาออกในงบ  ไม่ใช่ยอดเฉพาะที่มีการปิดบัญชีเท่านั้น ทำให้ยอดเงินเป็นคนละยอดกัน