1.  ในการทำรายการใบเพิ่มหนี้ของเจ้าหนี้เมื่อป้อนเอกสารเรียบร้อย

แล้วโปรแกรมไม่ยอมคำนวณหาราคาต่อหน่วยให้ในรายงานสต๊อกสินค้า

Navigation:  ระบบการเงิน > เพิ่มหนี้เจ้าหนี้ >

1.  ในการทำรายการใบเพิ่มหนี้ของเจ้าหนี้เมื่อป้อนเอกสารเรียบร้อย

แล้วโปรแกรมไม่ยอมคำนวณหาราคาต่อหน่วยให้ในรายงานสต๊อกสินค้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ในหน้าจอเพิ่มหนี้จะไม่สามารถทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้ได้ ทางโปรแกรมเมอร์

ได้เตรียมไว้เพื่อใช้ในการบันทึกลดหนี้เป็นหลัก