2.  ใช้เมนูเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ และเพิ่งมีการป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมไม่กี่รายการ แต่เมื่อสำรองข้อมูล กลับใช้แผ่นสำรองข้อมูลถึง 2 แผ่น

 

Navigation:  เมนูอื่นๆ > การสำรองข้อมูลและการดึงข้อมูลมาใช้ >

2.  ใช้เมนูเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ และเพิ่งมีการป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมไม่กี่รายการ แต่เมื่อสำรองข้อมูล กลับใช้แผ่นสำรองข้อมูลถึง 2 แผ่น

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

อาจจะเกิดจากในที่เก็บข้อมูลชุดนี้ มีรายงานที่สร้างด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก (สามารถตรวจสอบได้โดยออกไปที่

ดอสพร็อมท์ และใช้คำสั่ง Dir  *.R* ในไดเรคทอรีที่เก็บข้อมูล) การแก้ไขจึงต้องลบไฟล์เหล่านี้ทิ้งไปก่อนที่จะสำรองข้อมูล

 

หมายเหตุ การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่ จะไม่ทำการลบรายงานที่สร้างขึ้นด้วยตนเองทิ้ง ต้องไปทำการลบเอง โดยใช้คำสั่ง

DEL *. R*