11. ใช้โปรแกรมชุดภาษาอังกฤษ แต่เมื่อพิมพ์งบดุลแล้ว คำอธิบายรายการหรือชื่อบัญชี พิมพ์ซ้ำกันหลายบรรทัด แต่ถ้าเข้าโปรแกรมชุดภาษาไทยจะพิมพ์ได้ปกติ

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

11. ใช้โปรแกรมชุดภาษาอังกฤษ แต่เมื่อพิมพ์งบดุลแล้ว คำอธิบายรายการหรือชื่อบัญชี พิมพ์ซ้ำกันหลายบรรทัด แต่ถ้าเข้าโปรแกรมชุดภาษาไทยจะพิมพ์ได้ปกติ

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้ตรวจสอบโดยเข้าไปที่เมนูสร้างงบการเงิน จากนั้นกด <F8> และเลื่อนไปที่ช่องคำอธิบายภาษาอังกฤษ อาจจะมีการป้อนคำอธิบายหรือชื่อบัญชีที่ซ้ำๆ กันไว้ เพราะเมื่อพิมพ์งบการเงินในโปรแกรมชุดภาษาอังกฤษ โปรแกรมจะดึงชื่อบัญชีจากช่องคำอธิบายภาษาอังกฤษมา แต่หากเข้าโปรแกรมภาษาไทย โปรแกรมจะดึงชื่อบัญชีจากช่องคำอธิบายภาษาไทยมาให้