10.พิมพ์งบทดลองโดยระบุแผนกที่ต้องการจะแสดงผลตามปกหลังจากสั่งพิมพ์ยอดมูลค่าต่าง ๆ แสดงให้อย่างถูกต้อง คือ เป็นของเฉพาะแผนกที่ระบุไว้ แต่ในช่องแผนกกลับแสดงผลเป็นเครื่องหมาย ***

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

10.พิมพ์งบทดลองโดยระบุแผนกที่ต้องการจะแสดงผลตามปกหลังจากสั่งพิมพ์ยอดมูลค่าต่าง ๆ แสดงให้อย่างถูกต้อง คือ เป็นของเฉพาะแผนกที่ระบุไว้ แต่ในช่องแผนกกลับแสดงผลเป็นเครื่องหมาย ***

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

มีการลบรหัสและชื่อแผนกดังกล่าวนี้ทิ้ง ในเมนูกำหนดแผนก สามารถแก้ไขได้โดยเพิ่มแผนกที่ลบทิ้งนี้กลับเข้าไป