6. พิมพ์งบกำไรขาดทุนแบบ Periodic ณ งวดที่ 6 แต่ยอดสินค้าคงเหลือที่แสดงขึ้นมายอดต้นปี ถ้าอยากให้แสดงเป็นยอดสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวดที่ 5 ต้องแก้ไขงบการเงินอย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

6. พิมพ์งบกำไรขาดทุนแบบ Periodic ณ งวดที่ 6 แต่ยอดสินค้าคงเหลือที่แสดงขึ้นมายอดต้นปี ถ้าอยากให้แสดงเป็นยอดสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวดที่ 5 ต้องแก้ไขงบการเงินอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เปลี่ยนช่องฟิลด์/สูตรของคอลัมน์ที่แสดงผลให้เป็น PTD