7.  อยากให้งบการเงินพิมพ์ชื่อเต็มของแผนกออกมา จะต้องสร้างงบการเงินอย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

7.  อยากให้งบการเงินพิมพ์ชื่อเต็มของแผนกออกมา จะต้องสร้างงบการเงินอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ใส่ \DEPT เข้าไปที่บรรทัดหัวรายงาน