5.  จะต้องสร้างงบการเงินอย่างไร จึงจะรวมยอดเลขที่บัญชีช่วงหนึ่ง เช่น ตั้งแต่เลขที่ 1001 จนถึงเลขที่ 1005 ได้ภายในบรรทัดเดียว

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

5.  จะต้องสร้างงบการเงินอย่างไร จึงจะรวมยอดเลขที่บัญชีช่วงหนึ่ง เช่น ตั้งแต่เลขที่ 1001 จนถึงเลขที่ 1005 ได้ภายในบรรทัดเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ใส่ในช่องเลขที่บัญชีเป็น 1001~1005