13. สร้างงบกำไรขาดทุน ต้องการให้บัญชี ส่วนลดเงินสดรับ ซึ่งอยู่ในหมวดรายได้ (หมวด 4) และมียอดอยู่ทางด้านเครดิต แสดงในงบโดยติดเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (200)

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

13. สร้างงบกำไรขาดทุน ต้องการให้บัญชี ส่วนลดเงินสดรับ ซึ่งอยู่ในหมวดรายได้ (หมวด 4) และมียอดอยู่ทางด้านเครดิต แสดงในงบโดยติดเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (200)

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 ให้ใช้เครื่องหมายกลับค่า (~) ในบรรทัดของบัญชีส่วนลดเงินสดรับ