14. ใช้การบันทึกบัญชีแบบ Periodic เมื่อพิมพ์กระดาษทำการแบบ Periodic กลับมีบัญชีเจ้าหนี้อยู่ทางด้านเครดิตในส่วนของงบกำไรขาดทุน (บัญชีเจ้าหนี้เป็นบัญชีหนี้สิน ซึ่งไม่ควรจะไปแสดงในงบกำไรขาดทุน)

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

14. ใช้การบันทึกบัญชีแบบ Periodic เมื่อพิมพ์กระดาษทำการแบบ Periodic กลับมีบัญชีเจ้าหนี้อยู่ทางด้านเครดิตในส่วนของงบกำไรขาดทุน (บัญชีเจ้าหนี้เป็นบัญชีหนี้สิน ซึ่งไม่ควรจะไปแสดงในงบกำไรขาดทุน)

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ     เนื่องจากเคยมีการนำบัญชีเจ้าหนี้ไปใส่ไว้ในกลุ่มบัญชีสินค้า ซึ่งทำให้มียอดเข้าไปปรากฏอยู่ในเมนูบัญชีข้อ 5.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

วิธีแก้ไข จึงต้องแก้ไขกลุ่มบัญชีสินค้าให้ถูกต้อง และลบบัญชีเจ้าหนี้ในเมนูบัญชีข้อ 5 .ทิ้งไปด้วย