3. ในเวอร์ชั่นวินโดว์ ทำไมไม่มีหัวข้อให้คิดค่าเสื่อมหรือลงบัญชี เฉพาะสินทรัพย์แค่บางรหัสเหมือนกับในเวอร์ชั่น 4

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

3. ในเวอร์ชั่นวินโดว์ ทำไมไม่มีหัวข้อให้คิดค่าเสื่อมหรือลงบัญชี เฉพาะสินทรัพย์แค่บางรหัสเหมือนกับในเวอร์ชั่น 4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากการสั่งลงบัญชีใหม่หรือคำนวณค่าเสื่อมราคา หากทำเพียงเฉพาะสินทรัพย์บางตัว จะทำให้การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ในเวอร์ชั่น 4 หากเดิมสินทรัพย์ A กำหนดเลขที่บัญชีค่าเสื่อมราคาไว้เป็น 5110 และมีการบันทึกบัญชีไว้แล้วดังนี้

เดบิท ค่าเสื่อมราคา (เลขที่บัญชี 5110)              1000

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม                                  1000

ต่อมามีการเปลี่ยนเลขที่บัญชีค่าเสื่อมราคาจาก 5110 เป็น 5220 ซึ่งในขณะที่เปลี่ยนอาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อบัญชีไว้ หรือ เกิด Error ทำให้การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีค่าเสื่อมราคานี้ ไม่มีการบันทึกในสมุดรายวัน ต่อมาเมื่อมีการเชื่อมต่อบัญชีหรือแก้ไข Error เรียบร้อยแล้ว และสั่งให้มีการลงบัญชีใหม่เฉพาะสินทรัพย์ตัวนี้ โปรแกรมจะบันทึกบัญชีซ้ำในสมุดรายวันให้ดังนี้

เดบิท ค่าเสื่อมราคา (เลขที่บัญชี 5110)

ค่าเสื่อมราคา (เลขที่บัญชี 5220)

1000

1000


เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม


2000

 

*** ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มีอยู่ในเวอร์ชั่น 4 ในเวอร์ชั่นวินโดว์ จึงใช้วิธีการสั่งลงบัญชีใหม่ทั้งแฟ้ม เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องจริง ๆ