2.  วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบลดยอด ทำไมอัตราเปอร์เซ็นต์จึงขึ้นมาแปลก ๆ

 

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

2.  วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบลดยอด ทำไมอัตราเปอร์เซ็นต์จึงขึ้นมาแปลก ๆ

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทั้งนี้เพราะในเวอร์ชั่น 5 และ วินโดว์ จะไม่ได้ยึดที่จำนวนปีของอายุสินทรัพย์เป็นสำคัญเหมือนกับในเวอร์ชั่น 4 นั่นคือในเวอร์ชั่น 5 และวินโดว์โปรแกรมจะคำนวณค่าเสื่อมราคาไปจนกว่าจะได้เท่ากับราคาซากของสินทรัพย์นั้น และสูตรที่จะทำให้ราคาสินทรัพย์ค่อย ๆ ลดยอดลงไปจนเท่ากับราคาซาก จะเป็นดังนี้ (เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี)

(100 x (1 - (จำนวนปีที่ใช้งาน / สแควรูทของราคาซากหารด้วยราคาทุนของสินทรัพย์))

จากผลลัพธ์ของสูตรข้างต้น จะได้อัตราเปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะนำมาใช้คูณกับราคาทุนที่คงเหลือ ในทุก ๆ ปี