4. ทำไมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดแล้ว จึงยังคงแสดงขึ้นมาในรายงาน ทั้งๆ ที่ขณะที่พิมพ์รายงาน ก็กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์สินทรัพย์ที่เป็น 0 แล้ว และหากไม่ต้องการให้แสดงขึ้นมาจะต้องทำอย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

4. ทำไมสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาจนหมดแล้ว จึงยังคงแสดงขึ้นมาในรายงาน ทั้งๆ ที่ขณะที่พิมพ์รายงาน ก็กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ไม่ให้พิมพ์สินทรัพย์ที่เป็น 0 แล้ว และหากไม่ต้องการให้แสดงขึ้นมาจะต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจากยังมีราคาซากเหลืออยู่ หากไม่ต้องการให้แสดงขึ้นมา ให้ป้อนวันที่ขายเข้าไป และขณะพิมพ์รายงานจะต้องไม่ระบุครอบคลุมถึงงวดที่ยังมีการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตัวนี้