3. บันทึกยอดยกมาของลูกหนี้รายตัว ที่เมนูบันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา โดยต้องการจะบันทึกให้เป็นเกณฑ์เงินสด ซึ่งต้องปล่อยให้ช่องภาษีขายเกิดขึ้นแล้วเมื่อ... ว่างไว้ แต่โปรแกรมไม่ยอมให้ปล่อยว่าง เกิดจากสาเหตุใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

3. บันทึกยอดยกมาของลูกหนี้รายตัว ที่เมนูบันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา โดยต้องการจะบันทึกให้เป็นเกณฑ์เงินสด ซึ่งต้องปล่อยให้ช่องภาษีขายเกิดขึ้นแล้วเมื่อ... ว่างไว้ แต่โปรแกรมไม่ยอมให้ปล่อยว่าง เกิดจากสาเหตุใด และจะต้องแก้ไขอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กำหนดประเภทราคาของรายการเป็น 0 ให้แก้ไขโดยกำหนดประเภทราคาให้เป็น 1 หรือ 2