2. ทำไมรายการที่บันทึกไว้ในเมนูบันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา จึงไม่แสดงเป็นยอดยกมาต้นปีในเมนูรายละเอียดลูกค้า

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

2. ทำไมรายการที่บันทึกไว้ในเมนูบันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา จึงไม่แสดงเป็นยอดยกมาต้นปีในเมนูรายละเอียดลูกค้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นเพราะขณะที่ป้อนลูกหนี้คงค้าง รอบบัญชียังเป็นรอบบัญชีเดียวกันหรือเป็นรอบบัญชี

ที่อยู่หลังจากรายการลูกหนี้คงค้าง