1.  ต้องการจะนำยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้มาหักล้างกัน

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

1.  ต้องการจะนำยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้มาหักล้างกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นจะทำเป็นการประยุกต์ เช่น

กรณี ยอดลูกหนี้มากกว่า เจ้าหนี้ แล้วได้รับเป็นเช็ครับมา หรือ เงินโอน

บิลขาย

เดบิท ลูกหนี้                1,000.-

เครดิต รายได้                1,000.-

 

บิลซื้อ

เดบิท ซื้อ                  800.-

เครดิต เจ้าหนี้                800.-

 

รับชำระหนี้

เดบิท บัญชีพัก                 800.-

เช็ครับ                 200.-

เครดิต ลูกหนี้                1,000.-

 

โดยในส่วน F7 ให้เลือกวิธีการรับชำระหนี้เป็น รหัสบัญชีพัก แล้วถึงเลือก เช็ครับตามปกติ

จ่ายชำระหนี้

เดบิท เจ้าหนี้                800.-

เครดิต บัญชีพัก                800.-

 

โดยในส่วน F7 ให้เลือกวิธีการจ่ายชำระหนี้เป็น รหัสบัญชีพัก

ซึ่งบัญชีพักนี้ ต้องกำหนดไว้ที่วิธีการรับชำระหนี้ และการจ่ายชำระหนี้ ไว้ ที่ค่าเริ่มต้น ของวิธีการรับชำระหนี้ และ จ่ายชำระหนี้

บัญชีพัก นี้สามารถกำหนดเป็นบัญชีเจ้าหนี้ ได้ เพราะด้านจ่ายชำระหนี้ถ้า เดบิทกับเครดิตเป็นบัญชีเดียวกัน ก็จะหักล้างไม่ลงบัญชีให้

กรณี ยอดเจ้าหนี้มากกว่า ลูกหนี้ และส่วนต่าง ต้องจ่ายเป็นเช็ค หรือเงินโอน

บิลขาย

เดบิท ลูกหนี้                800.-

เครดิต รายได้                800.-

 

บิลซื้อ

เดบิท ซื้อ                  1,000.-

เครดิต เจ้าหนี้                1,000.-

 

รับชำระหนี้

เดบิท บัญชีพัก                 800.-

เครดิต ลูกหนี้                800.-

 

โดยในส่วน F7 ให้เลือกวิธีการรับชำระหนี้เป็น รหัสบัญชีพัก แล้วถึงเลือก เช็ครับตามปกติ

จ่ายชำระหนี้

เดบิท เจ้าหนี้                1,000.-

เครดิต บัญชีพัก                800.-

เช็คจ่าย                200.-

 

โดยในส่วน F7 ให้เลือกวิธีการจ่ายชำระหนี้เป็น รหัสบัญชีพัก

กรณีนี้ก็เช่นกัน สำหรับ บัญชีพัก จะกำหนดเป็นบัญชีลูกหนี้ ก็ได้