4.  โอนยอดลูกหนี้จากนาย ก. เป็นนาย ข.

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

4.  โอนยอดลูกหนี้จากนาย ก. เป็นนาย ข.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีประยุกต์

1.สร้างสินค้าบริการขึ้นอีก 1 รหัส โดยกำหนดบัญชีรายได้ เป็น บัญชีลูกหนี้อื่น

2.กำหนดวิธีการรับชำระหนี้ ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1. กำหนดค่าเริ่มต้นต่าง ๆ 4. ระบบขายและลูกหนี้ 2. วิธีการรัชำระหนี้  สร้างรหัสใหม่โดยผูกกับบัญชีลูกหนี้อื่น

3.ทำการรับชำระหนี้ โดยอ้างถึงบิลขายของนาย ก. ส่วนใน F7 ชำระโดยอื่น ๆ ให้เลือกวิธีชำระจากข้อ 2. โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

เดบิท ลูกหนี้อื่น

เครดิต ลูกหนี้การค้า

4.เปิดบิลขายเงินเชื่อใหม่ โดยอ้างเป็นนาย ข. แต่ในส่วนที่อ้างสินค้าให้ใช้เป็นสินค้าบริการที่สร้างใน ข้อ 1. โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

เดบิท ลูกหนี้การค้า

เครดิต ลูกหนี้อื่น