3.  โครงสร้างระบบเครือข่าย

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive > Network Information >

3.  โครงสร้างระบบเครือข่าย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดแบ่งการใช้ทรัพยากรให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

 Cient   คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขามาใช้ทรัพยากรร่วม ที่จัดแบ่งให้โดยเครื่อง Server ในเครือข่าย

 

โครงสร้างของระบบเครือข่าย LAN แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. Peer-to-Peer นิยมเรียกอีกอย่างว่า "Workgroup" คือระบบเครือข่ายที่ไม่มีเครื่องใดที่ตั้งเป็นเครื่อง Server โดยเฉพาะ

(สังเกตจากระบบปฏิบัติการ คือจะใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Stand Alone แต่มีความสามารถทางด้านเครือข่าย เช่น Win9x, WinXP นำมาเชื่อมต่อกัน) เครื่องแต่ละเครื่องจะถือเสมือนว่าตนเองเป็นทั้ง Server และ Client จะไม่มีผู้บริหารระบบ (Administrator) ที่รับผิดชอบการจัดการของเครือข่ายทั้งหมด กล่าวคือผู้ใช้ของแต่ละเครื่อง จะต้องจัดการบริหารทรัพยากร ในเครื่องของตนเอง ซึ่งจะมีข้อด้อยในเรื่องการกำหนดระบบความปลอดภัย โครงสร้างแบบนี้ การต่อเครื่องไม่ควรเกิน 10 เครื่อง

 2. Server-Based นิยมเรียกอีกอย่างว่า "Client-Server" คือระบบที่จะมีเครื่องอย่างน้อย 1 เครื่องที่เป็น Server

ที่จะคอยให้บริการตามคำร้องของของเครื่องลูกข่าย และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี ระบบนี้จะมีผู้บริหารระบบเครือข่ายส่วนกลาง เป็นผู้จัดการระบบ

หมายเหตุ ระบบปฏิบัติการ Windows 2000 Server เมื่อทำการติดตั้งเริ่มแรกจะเป็นลักษณะแบบ workgroup

            จะต้องโปรโมทระบบปฏิบัติการให้เป็น โดเมน (Domain) เสียก่อนจึงจะกลายเป็นโครงสร้างแบบ Client-Server

            อย่างสมบูรณ์

 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

 1. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System) ที่นิยมใช้ติดตั้งเป็นเครื่องแม่ข่าย เช่น Netware Server,

    - Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Linux Server

 2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ใช้ติดตั้งเป็นเครื่องลูกข่าย เช่น Dos, Windows 9x, Windows NT

    - Workstation, Windows2000 Pro, Windows XP

สำหรับระบบปฏิบัติการ NT,  Win2000 หรือ XP จะมีไดอะล๊อคให้เลือกหรือใส่ ชื่อผู้ใช้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และตรงไดอะล๊อคบล๊อคนี้ จะมีแท๊ป Option ให้เลือกว่าจะเข้าสู่ระบบเครือข่ายโดเมน หรือ เข้าสู่ระบบเฉพาะเครื่องตนเอง (ถ้ากำหนดให้เป็นเครื่องลูกของ เครือข่ายโดเมน)