2.  การเชื่อมต่อ

Navigation:  ระบบ Network ,Share and Map Network Drive > Network Information >

2.  การเชื่อมต่อ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Topology) แบ่งได้หลายแบบ ดังนี้

 

 1. แบบบัส (Bus) จะมีสายเส้นเดียว (Trunk) และมี Terminator ปิดที่ปลายสาย

 

 lanbus

 

 2. แบบดาว (Star) จะมีสายต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยัง HUB (เป็นที่นิยม บริษัทเราก็ต่อแบบนี้)

 

 lanstar

 

 3. แบบวงแหวน (Ring) คล้ายแบบ Bus แต่จะมีการเชื่อมต้นสาย-ปลายสาย เข้าหากัน

 

 lanring

 

 4. แบบผสมผสาน (Hybird) จะผสมผสานระหว่างเครื่องข่ายย่อยๆ แบบต่างๆ เข้าด้วยกัน

 

 lanmix

 

 

Topology

ข้อได้เปรียบ

ข้อเสียเปรียบ

Bus

- ประหยัดในการใช้สายเคเบิล

 

- สื่อมีราคาไม่แพงและง่ายตอการวางสาย

 

- เป็นระบบที่ง่ายและเชื่อถือได้

- ง่ายต่อการขยาย Bus

 

- การทำงานของระบบจะช้าหากมีการขนส่ง

 ข้อมูลอย่างหนาแน่น

- ยากที่จะแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้น

 

- การแตกแยกสายเคเบิลจะมีผลกระทบ

 ต่อผู้ใช้หลายคน

Ring

- ระบบจัดให้มีการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน

 โดยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

- การดำเนินงานของระบบไม่คำนึง

 ว่ามีผู้ใช้จำนวนเท่าใด

 

- ความเส่ียหายของคอมพิวเตอร์เครื่องหนี่ง

 จะมีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือ

- ยากที่จะแยกแยะปัญหา

- การปรับโครงสร้างจะรบกวนการปฏิบัติงาน

Star

- ง่ายต่อการปรับปรุงระบบและเพิ่มเครื่อง

 คอมพิวเตอร์ในระบบ

- สามารถตรวจสอบและบรหารจัดการ

 ระบบโดยศูนย์กลางได้

- ความเสียหายของคอมพิวเตอร์เครื่องหนี่ง

 จะไม่มีผลกระทบต่อ เครื่องอื่นๆในระบบ

 

- ถ้าจุดศูนย์กลางรวมของระบบล้มเหลว

 ทั้งระบบจะล้ม

Mesh

- ระบบจัดให้ทำซ้ำเพิ่มมากขึ้น และมีความ

 เชื่อถือได้ ง่ายต่อการแก้ไข

 

- การจัดตั้งระบบมีราคาแพง เพราะต้องใช้

 สายเคเบิลเป็นจำนวนมาก