2.  กรณีการทำลดหนี้/ส่งคืนข้ามปี โดยการลดหนี้อย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถทำการลดหนี้ได้นั้น(GR) แต่มีวิธีการประยุกต์อย่างไรเพื่อต้องการลดยอดเจ้าหนี้และลดต้นทุนขายด้วย

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/ส่งคืน >

2.  กรณีการทำลดหนี้/ส่งคืนข้ามปี โดยการลดหนี้อย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถทำการลดหนี้ได้นั้น(GR) แต่มีวิธีการประยุกต์อย่างไรเพื่อต้องการลดยอดเจ้าหนี้และลดต้นทุนขายด้วย

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีการประยุกต์

1.กำหนดรหัสสินค้าบริการ โดยกำหนดเลขที่บัญชี ต้นทุนบริการ ให้เป็นบัญชีส่งคืน(ถ้าบันทึกบัญชีแบบ Periodic ) /      บัญชีต้นทุนขาย (บันทึกบัญชีแบบ Perpetual)  แล้วไปทำเอกสารใบลดหนี้โดยเลือกรหัสสินค้าบริการนี้

2.บันทึกเอกสารที่เมนูสินค้า /รายการประจำวัน /ปรับปรุงเพิ่ม/ลดจำนวน โดยวันที่ของเอกสารเป็นวันที่ 1           ของปีที่ต้องการลดหนี้และต้องปรับลดล๊อตคงเหลือของสินค้านั้นๆออกทั้งหมด           แล้วทำการปรับเพิ่มเข้ามาใหม่ทีละล๊อตพอถึงล๊อตที่จะปรับลดหนี้ก็ให้ใส่ราคาต่อหน่วยเป็นราคาที่ปรับลดหนี้แล้ว