6. ลูกค้าไม่เข้าใจการบันทึกค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น (สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนด

ให้มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น) ในกรณีที่ต้องป้อนทรัพย์สินที่ต้องบันทึกค่าเสื่อม

ราคาเบื้องต้น แต่ลูกค้าเพิ่งเริ่มใช้โปรแกรมหลังจากปีที่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

6. ลูกค้าไม่เข้าใจการบันทึกค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น (สำหรับทรัพย์สินที่กฏหมายกำหนด

ให้มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น) ในกรณีที่ต้องป้อนทรัพย์สินที่ต้องบันทึกค่าเสื่อม

ราคาเบื้องต้น แต่ลูกค้าเพิ่งเริ่มใช้โปรแกรมหลังจากปีที่มีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้ป้อนในบรรทัดค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา เป็นยอดค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นบวกด้วยค่าเสื่อมราคาของปีก่อนๆ และในบรรทัดค่าเสื่อมราคาเบื้องต้น ก็ให้ป้อนค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นที่คำนวณได้จริง