5.  ยอดกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน โปรแกรมคำนวณด้วยวิธีใด

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

5.  ยอดกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน โปรแกรมคำนวณด้วยวิธีใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ราคาขาย - (ราคาซื้อ - (ค่าเสื่อมสะสมยกมา+ค่าเสื่อมราคาก่อนวันที่ขาย))