12. ทำไมทั้ง ๆ ที่กำหนดระบบความปลอดภัยให้เข้าได้ทุก ๆ ระบบแล้ว แต่เมื่อจะไป

พิมพ์รายงานที่สร้างด้วยตนเอง ที่เมนูรายงาน ข้อ 9.1 กลับฟ้องว่าไม่มีรายการ

และจะต้องแก้ไขอย่างไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ระบบความปลอดภัย >

12. ทำไมทั้ง ๆ ที่กำหนดระบบความปลอดภัยให้เข้าได้ทุก ๆ ระบบแล้ว แต่เมื่อจะไป

พิมพ์รายงานที่สร้างด้วยตนเอง ที่เมนูรายงาน ข้อ 9.1 กลับฟ้องว่าไม่มีรายการ

และจะต้องแก้ไขอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

โปรแกรมจะเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิการพิมพ์รายงานแต่ละตัวที่สร้างไว้ในเมนูสร้าง/แก้ไขรายงาน ดังนั้นหากต้องการพิมพ์รายงานที่สร้างเองนี้ จะต้องไปกำหนดระบบความปลอดภัยให้เข้าที่เมนูรายงาน 9.1 ได้