10. เมื่อพิมพ์รายงานหรือแบบฟอร์มทางเครื่องพิมพทางหน้าจอจะค่อยๆเลื่อนทีละ

บรรทัดพร้อมกับพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างอื่นได้ ขณะสั่งพิมพ์งาน

 

Navigation:  Printer > Dot > สำหรับ Version Dos >

10. เมื่อพิมพ์รายงานหรือแบบฟอร์มทางเครื่องพิมพทางหน้าจอจะค่อยๆเลื่อนทีละ

บรรทัดพร้อมกับพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างอื่นได้ ขณะสั่งพิมพ์งาน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

ให้ลองปรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์บน Windows (ปุ่ม Start -> Setting -> Control Panel                             คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้พิมพ์งาน) โดยปรับให้เป็น Spool print document แทนที่จะเป็น Print        directly to the printer