หน้าแรก >รายละเอียดสินค้า/บริการ>การให้บริการ>บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี

บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี

รายละเอียดการให้บริการ

บริการแก้ไขปัญหา(ให้คำปรึกษา)เฉพาะกรณี ตัวอย่างเช่น

  • เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสต๊อคสินค้ายอดคงเหลือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ไม่ตรงกับยอดทางบัญชี
  • เกิดปัญหาเกี่ยวกับยอดลูกหนี้,เจ้าหนี้ในระบบเอ็กซ์เพรสไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ไม่ตรงกับยอดทางบัญชี
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรส ไปช่วยตั้งค่าสิทธิ์การทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรส ไปช่วยทำการประมวลผลสิ้นปีให้
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรส ช่วยแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร หรือ รายงานในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ให้แสดงผลออกมาได้ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดไว้

ระยะเวลาและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของลูกค้าและประเภทของการให้บริการ ดังตารางด้านล่างนี้

อัตราค่าบริการ

จำนวนวัน ช่วงเวลาในการให้บริการ พื้นที่ให้บริการ ค่าบริการ
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 6,000.-
(ยกเว้นกรณีแก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน)
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด เริ่มต้นที่ 7,000.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)


หมายเหตุ :

1. จำนวนเจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรสฯ ที่ออกให้บริการ = 1 ท่าน

2. กรณีของการแก้ไขแบบฟอร์ม หรือ รายงาน ทางลูกค้าจะต้องแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ตัวอย่างแบบฟอร์ม หรือ รายงานนั้น ๆ มาให้ทางเอ็กซ์เพรสฯ ประเมินราคาก่อนล่วงหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจมากกว่าอัตราขั้นต่ำที่ระบุไว้

3. การชำระเงิน ชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด เต็มจำนวน ณ วันที่ให้บริการ