Home >Product/Service>Our services>Maintenance service

Maintenance service

 

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา MA.

                          อัตราค่าบริการ

ประเภทการให้บริการ

ค่าบริการ

บริการพิเศษ (Maintenance Service) ครึ่งปี
4,000.-
บริการพิเศษ (Maintenance Service) 1 ปี
6,000.-


รายละเอียดการบริการ และเงื่อนไข

1.    รับบริการ เฉพาะบริษัทที่เป็นเจ้าของโปรแกรม Express เท่านั้น

2.    ติดตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาสำรองข้อมูลของโปรแกรม Express อัตโนมัติทุกวันของการทำงาน ทำให้    ข้อมูลในการใช้งานไม่สูญหายเวลาเครื่องมีปัญหา (ผู้รับบริการต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่สำรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมสำรองข้อมูลว่าสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าไม่สมบูรณ์ กรุณาแจ้งแก่ผู้ให้บริการทราบ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป เพราะโปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่นติดไวรัส ทำให้ข้อมูลที่สำรองไว้เกิดความสูญเสียไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สำรองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

3.    บริการ Remote Online ในการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

4.    บริการ Remote Online ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสร้างรายงาน หรืองบการเงิน(ไม่ใช่การสร้างใหม่)

5.    บริการRemote Online ในการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นในระบบ LAN เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ระบบ LAN ต่อไป

6.    บริการ Remote Online จัดรูปแบบรายงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ใน Excel ได้ทันที (ไม่ใช่การสร้างรายงานใหม่)

7.    บริการ Remote Online ในการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ฟรี ผ่าน Internet (ซึ่งปัจจุบันไม่เสียค่าโทร)

8.    บริการปิดประมวลผลสิ้นปี เพื่อความมั่นใจในการทำงาน

9.    บริการ Update Program Express ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา