บริการวางระบบโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

รายละเอียดการให้บริการ

การให้บริการวางระบบโปรแกรมบัญชี Express ให้เข้ากับกิจการนี้ ไม่ได้เป็นการวางรูประบบบัญชี นั่นหมายถึง ทางลูกค้าควรจะมีที่ปรึกษาทางด้านบัญชีอยู่แล้ว และ ใช้บริการจากทางเอ็กซ์เพรสในการตั้งค่าการทำงานและกำหนดแนวทางการทำงานในโปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้สอดคล้องกับระบบทางบัญชีที่ทางลูกค้าได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางด้านบัญชีนั่นเอง

ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ

1. จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ 4 ครั้ง

 ราคาเริ่มต้น 31,000.-

(ราคานี้ยังไม่รวม VAT.)

2. ช่วงเวลาในการบริการแต่ละครั้งตั้งแต่ 10.00 - 16.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ของ Express ออกให้บริการครั้งละ 1 ท่าน
4. สอนการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส (ไม่ได้ช่วยป้อนข้อมูล เป็นเพียงการสอนและแนะนำการใช้งานโปรแกรม)
5. ประยุกต์การใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้เข้ากับกิจการของลูกค้า
6. สร้างแบบฟอร์มใบกำำกับฯ,ใบเสร็จ,ใบวางบิล,ใบลดหนี้ ฯลฯ
7. สร้าง และ แก้ไขผังบัญชีและงบการเงินต่าง ๆ
8. สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกค้าโดยประยุกต์จากรายงานต้นฉบับของโปรแกรม
9. การชำระเงิน จ่าย 80% ในครั้งแรกที่ออกให้บริการ และอีก 20% ในครั้งที่ 3 ของการออกให้บริการหรือวันที่สิ้นสุดของสัญญาวางระบบ

 

ลูกค้าต่างจังหวัด

1. จำนวนครั้งที่ออกให้บริการ 5 ครั้ง

 ราคาเริ่มต้น 41,000.-

(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

2. ช่วงเวลาในการบริการแต่ละครั้งตั้งแต่ 10.00 - 15.00 น.
3. เจ้าหน้าที่ของ Express ออกให้บริการครั้งละ 1 ท่าน
4. สอนการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express (ไม่ได้ช่วยป้อนข้อมูล เป็นเพียงการสอนและแนะนำการใช้งานโปรแกรม)
5. ประยุกต์การใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรสให้เข้ากับกิจการของลูกค้า
6. สร้างแบบฟอร์มใบกำำกับฯ,ใบเสร็จ,ใบวางบิล,ใบลดหนี้ ฯลฯ
7. สร้าง และ แก้ไขผังบัญชีและงบการเงินต่าง ๆ
8. สร้างรายงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของลูกค้าโดยประยุกต์จากรายงานต้นฉบับของโปรแกรม
9. การชำระเงิน จ่าย 80% ในครั้งแรกที่ออกให้บริการ และอีก 20% ในครั้งที่ 3 ของการออกให้บริการหรือวันที่สิ้นสุดของสัญญาวางระบบ

บริการอบรมนอกสถานที่

รายละเอียดการให้บริการ

การให้บริการอบรมนอกสถานที่ เหมาะกับลูกค้าที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express มาบ้างแล้ว และต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งวิทยากรเพื่อบรรยายเฉพาะเรื่อง หรือ เฉพาะส่วนที่ทางลูกค้ายังไม่เข้าใจการทำงานของโปรแกรม เท่านั้น เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา ที่วิทยากรมีเวลาในการบรรยายเพียงวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง จึงเป็นไปได้ยากที่จะใช้เวลาเพียงเท่านี้เพื่อจะอธิบายการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม ดังนั้นหากท่านต้องการเข้ารับการอบรมการใช้งานทั้งหมดของโปรแกรม กรุณาคลิก ที่นี่

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนวัน ช่วงเวลาในการอบรม พื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้เข้าอบรม ค่าบริการ
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ ไม่เกิน 10 ท่าน
8,000.-
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 11 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ท่าน
8,500.-
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 21 ท่านขึ้นไป
17,000.-
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด ไม่เกิน 10 ท่าน เริ่มต้นที่ 9,000.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด 11 ท่านขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20ท่าน
เริ่มต้นที่ 9,500.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด 21 ท่านขึ้นไป
เริ่มต้นที่ 19,000.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)


หมายเหตุ :

1. การให้บริการต่อครั้ง มีวิทยากร 1 ท่าน

2. หากจำนวนผู้เข้าอบรมเกินกว่า 20 ท่าน ทางบริษัทจะจัดส่งวิทยากรไป 2 ท่าน

3. การชำระเงิน ชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด เต็มจำนวน ณ วันที่ให้บริการ

บริการแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี

รายละเอียดการให้บริการ

บริการแก้ไขปัญหา(ให้คำปรึกษา)เฉพาะกรณี ตัวอย่างเช่น

  • เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบสต๊อคสินค้ายอดคงเหลือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ไม่ตรงกับยอดทางบัญชี
  • เกิดปัญหาเกี่ยวกับยอดลูกหนี้,เจ้าหนี้ในระบบเอ็กซ์เพรสไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ไม่ตรงกับยอดทางบัญชี
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรส ไปช่วยตั้งค่าสิทธิ์การทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรส ไปช่วยทำการประมวลผลสิ้นปีให้
  • ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรส ช่วยแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร หรือ รายงานในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ให้แสดงผลออกมาได้ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดไว้

ระยะเวลาและอัตราค่าใช้จ่ายในการบริการจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของลูกค้าและประเภทของการให้บริการ ดังตารางด้านล่างนี้

อัตราค่าบริการ

จำนวนวัน ช่วงเวลาในการให้บริการ พื้นที่ให้บริการ ค่าบริการ
1 วัน 10.00 - 16.00 น. กรุงเทพฯ 6,000.-
(ยกเว้นกรณีแก้ไขแบบฟอร์ม/รายงาน)
1 วัน 10.00 - 15.00 น. ต่างจังหวัด เริ่มต้นที่ 7,000.-
(ขึ้นอยู่กับระยะทาง)


หมายเหตุ :

1. จำนวนเจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เพรสฯ ที่ออกให้บริการ = 1 ท่าน

2. กรณีของการแก้ไขแบบฟอร์ม หรือ รายงาน ทางลูกค้าจะต้องแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ตัวอย่างแบบฟอร์ม หรือ รายงานนั้น ๆ มาให้ทางเอ็กซ์เพรสฯ ประเมินราคาก่อนล่วงหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจมากกว่าอัตราขั้นต่ำที่ระบุไว้

3. การชำระเงิน ชำระด้วยเช็ค หรือ เงินสด เต็มจำนวน ณ วันที่ให้บริการ

บริการพิเศษรายปี (MA.)

บริการพิเศษรายปี MA

 

ดาวน์โหลดใบเสนอราคา MA.

                          อัตราค่าบริการ

ประเภทการให้บริการ

ค่าบริการ

บริการพิเศษ (Maintenance Service) ครึ่งปี
4,000.-
บริการพิเศษ (Maintenance Service) 1 ปี
6,000.-


รายละเอียดการบริการ และเงื่อนไข

1.    รับบริการ เฉพาะบริษัทที่เป็นเจ้าของโปรแกรม Express เท่านั้น

2.    ติดตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาสำรองข้อมูลของโปรแกรม Express อัตโนมัติทุกวันของการทำงาน ทำให้    ข้อมูลในการใช้งานไม่สูญหายเวลาเครื่องมีปัญหา (ผู้รับบริการต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่สำรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมสำรองข้อมูลว่าสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าไม่สมบูรณ์ กรุณาแจ้งแก่ผู้ให้บริการทราบ เพื่อทำการแก้ไขต่อไป เพราะโปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติ อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี เช่นติดไวรัส ทำให้ข้อมูลที่สำรองไว้เกิดความสูญเสียไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่สำรองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

3.    บริการเบอร์โทรศัพท์สายด่วนพิเศษ เพื่อให้บริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4.    บริการ Remote Online ในการแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น

5.    บริการ Remote Online ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสร้างรายงาน หรืองบการเงิน(ไม่ใช่การสร้างใหม่)

6.    บริการRemote Online ในการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นในระบบ LAN เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ระบบ LAN ต่อไป

7.    บริการ Remote Online จัดรูปแบบรายงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ใน Excel ได้ทันที (ไม่ใช่การสร้างรายงานใหม่)

8.    บริการ Remote Online ในการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ฟรี ผ่าน Internet (ซึ่งปัจจุบันไม่เสียค่าโทร)

9.    บริการปิดประมวลผลสิ้นปี เพื่อความมั่นใจในการทำงาน

10.    บริการ Update Program Express ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา