หน้าแรก >สั่งซื้อโปรแกรม Express

สั่งซื้อโปรแกรม Express

รายละเอียดลูกค้า
รายละเอียดกิจการ
ชื่อบริษัท / บุคคล ผู้สั่งซื้อ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขบัตรประชาชน(กรณีบุคคลธรรมดา)
สำนักงานใหญ่ / สาขา (กรณีบุคคลธรรมดาให้ข้ามส่วนนี้ได้)
ที่อยู่ (สำหรับเปิดบิล)
บ้านเลขที่ / หมู่ / ถนน / ซอย
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลการติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
ชื่อผู้ติดต่อ
ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า (กรณีไม่ตรงกับที่อยู่สำหรับเปิดบิล)
พนักงานขาย
พนักงานขายของ Express ที่ให้คำแนะนำกับท่าน(ดูจากใบเสนอราคาที่ท่านได้รับ)
รายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
สินค้า จำนวน ราคา/หน่วย รวมเงิน
จำนวนเงินรวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย % 0.00
จำนวนเงินสุทธิ 0.00
ไฟล์แนบ
อัพโหลดไฟล์เอกสาร/หลักฐาน (เฉพาะไฟล์นามสกุล .jpg, .png, .pdf เท่านั้น)
หลักฐานการชำระเงิน (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) / หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
แผนที่สำหรับจัดส่งสินค้า (เฉพาะในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลในพื้นที่ใกล้เคียง) (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)