หมวดทั่วไป > ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม Express

ค่าเสื่อมราคารถยนต์นั่ง

(1/1)

CMM_DUMEX:
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน ซื้อมา 1,299,000 บาท ตามกฎหมายห้ามคิดค่าเสื่อมราคาเกิน 1,000,000 บาท ในบัญชีทรัพย์สินต้องลงราคาทุนที่ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ITTI:
รถยนต์โดยสารนั่งไม่เกิน 10 คน หรือรถยนต์นั่ง ที่มีมูลค่าต้นทุนเกิน 1,000,000 บาท แต่ต้องหักค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้คงเหลือมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินเท่ากับมูลค่าต้นทุนส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท การหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใดก็ตามจะหักจนหมดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้นไม่ได้ครับ ตามหลักภาษีจะต้องคำนวณจากต้นทุนในส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่เหลือจึงเป็นราคาซากครับ  แล้วค่อยบวกกลับในตอนคำนวณภาษีครับ

ทางบัญชีก็ลงเต็มตามมูลค่าที่ซื้อมาครับ  คิด 20% 

การลงทะเบียนทรัพย์สิน อ้างอิง Help desk online นะครับ  อยู่ในหัวข้อบัญชีครับผม

http://www.esg.co.th/helpdesk/index.html

Kamol1809:
หลักการบัญชี  บันทึกรถยนต์ตามราคาเงินสด ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าซื้อหรือลิสสิ่ง  และคิดค่าเสื่อมจากราคาเงินสด
ส่วนทางด้านภาษี คชจ.ทางภาษีแล้วแต่ว่าเป็น สัญญาเช่าซื้อหรือลิสสิ่ง  คชจ.ทางภาษีไม่เหมือนกัน แล้วแต่กรณี
-อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่งaddress email หรือมาที่ km8245@gmail.com   
 จาก กมล

death_x:
ต้องบันทึก เองในสมุดรายวันทุกเดือนเลยหรือป่าวค่ะ


8.  รถยนต์ที่ซื้อมาราคาเกิน 1 ล้าน สรรพากรกำหนดว่า ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามยอดจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้าน ส่วนที่เกินมูลค่า จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับตอนทำงบส่งสรรพากรด้วย
 
 
 
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ม.ค. ซื้อรถยนต์ราคา 1,500,000.- บาท อายุการใช้งาน 5 ปี 20% เพราะฉะนั้นในเดือนแรกให้ลงบัญชีดังนี้
เดบิท       ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ               16,986.30  (1,000,000 * 20% *31 /365)
เครดิต               ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ       16,986.30
เดบิท       ค่าใช้จ่ายบวกกลับ             8,493.15 (500,000 * 20% * 31 /365)
เครติด               ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ         8,493.16
หมายเหตุ       แต่โปรแกรม ต้องใส่มูลค่าทุน เป็น 1,500,000.- และใส่ราคาซากเป็น 500,000.- โปรแกรมก็จะคิดค่าเสื่อมราคา ที่ต้องส่งสรรพากรนั้น เป็นยอดที่คิดจากมูลค่า 1,000,000.-
 

Kamol1809:
1.ต้องบันทึกรถยนต์ตามหลักการบัญชี ด้วยราคาตลาด  คือราคาเที่ซื้อเงินสดถ้าไม่มีการกู้ยืม     เนื่องจากทางภาษีคำนึงแต่งบกำไรขาดทุน ไม่สนใจงบดุล  ดังนั้นนั้นต้องบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่ บันทึกท/สตามราคาตลาด   ค่าเสื่อมราคาสะสม  ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย(ถ้ามีการกู็้้)    สิ้นปีเมื่อกรอกภงด.50   

ในภงด.50 ต้องบวกกลับคชจ.ทางบัญชีออกทั้งจำนวน
ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกตามหลักการบัญชี บวกกลับทั้งจำนวนก่อน    และใส่ค่าเสื่อมราคาที่ทางภาษียอมให้จากราคารถยนต์ที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท( ทางภาษีไม่มีเรื่องดอกเบี้ยจ่าย)

 
 ตามมาตรฐานบัญชี (สัญญาทางการเงิน )  รถเก๋งขอคืนภาษีซื้อไม่ได้( ให้COPY  ตารางไปที่WORD อีกครั้ง จึงจะดูตารางได้ง่าย)
   2 สัญญานี้ไม่ว่าเช่าซื้อหรือลิสซิ่งบันทึกเหมือนกัน


งวดที่    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
เงินต้นคงเหลือยก มา   10,700.00   9,849.27   8,956.01   8,018.10   7,033.30   5,999.26   4,913.53   3,773.52   2,576.52   1,319.68   
ดอกเบี้ย-1   534.92   492.39   447.74   400.85   351.61   299.92   245.64   188.65   128.81   65.97   3,156.50
เงิน ต้นประจำ งวด-2   850.73   893.26   937.91   984.80   1,034.04   1,085.73   1,140.01   1,197.00   1,256.84   1,319.68   10,700.00
รวม จ่าย  1+2   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   1,385.65   13,856.50
เงินต้นคงเหลือยกไป   9,849.27   8,956.01   8,018.10   7,033.30   5,999.26   4,913.53   3,773.52   2,576.52   1,319.68   0.00   
วันที่ซื้อ จ่ายวัน  เมนูซื้อเชื่อ ทำ   

ตังอย่าง  สมมุติว่าราคาเงินสด(ราคาตลาด =26,750=(15,000+1,050+ 10,000+700 )   ราคานี้ต้องรวมVAT ด้วยเพราะขอคืนไม่ได้และเป็นราคาที่อาจเกิน 1 ล้านบาท เพราะบันทึกตามหลักบัญชี ไม่ใช่บันทึกตามหลักภาษี  เพื่อให้ผู้สอบตรวจสอบ ครับ  ส่วนทางภาษีไปกรอกที่ภงด.50)

และการบันทึกตามหลักการบัญชี  คุณต้องใช้หลักการทางการเงิน หาดอกเบี้ยที่แท้จริงจากเงินกู้ 10000+700  บาท โดยใช้EXCEL   ซึ่งต้องมีตวามรู้หรือ ดูที่สัญญาเช่าซื้อหรือลิสซิ่ง จะมีรายละเอียดการคิดดอกเบี้ยที่แท้จริง  แต่ไม่รู้รวมVAT หนือเปล่า


สัญญา   DR รถเก๋ง    15,000+1,050+ 10,000+700  =26,750     
                   
                       CR    เจ้าหนี้เงินกู้                10,000+700+15,000+1,050
จ่ายเงินดาวน์    เมนูจ่ายชำระหนี้
   DR. เเจ้าหนี้เงินกู้        15,000+1,050
           CR    เงินสด                15,000+1,050
ผ่อน   เมนูจ่ายชำระหนี้      และสร้างรหัสวิธีชำระหนี้-รหัสดอกเบี้ยจ่าย
งวดที่1   DR   เจ้าหนี้เงินกู้                 850.65
                  ดอกเบี้ยจ่าย                    535  (5.000021 %)
                                  CR  เงินสด           1,295+90.65=1,385.50
ผ่อน
งวดที่ 2   DR   เจ้าหนี้เงินกู้               893.18
                  ดอกเบี้ยจ่าย              492.47 (5.000021 %)
                                   CR  เงินสด              1,295+90.65=1,385.50
ผ่อนงวดที่ 3   DR   เจ้าหนี้เงินกู้            937.84
                  ดอกเบี้ยจ่าย           447.81  (5.000021 %)
                                       CR  เงินสด               1,295+90.65=1,385.50
ผ่อนงวดที่ 4   DR   เจ้าหนี้เงินกู้                  984.73
                  ดอกเบี้ยจ่าย               400.92  (5.000021 %)
                            CR  เงินสด            1,295+90.65=1,385.50
ผ่อนงวดที่ 5   DR   เจ้าหนี้เงินกู้                  1,033.97
                   ดอกเบี้ยจ่าย                 351.68 (5.000021 %)
                                           CR  เงินสด         1,295+90.65=1,385.50
จ่ายงวดที่ 6   DR   เจ้าหนี้เงินกู้               1,085.67
                     ดอกเบี้ยจ่าย                 299.98 (5.000021 %)
                                          CR  เงินสด         1,295+90.65=1,385.50
จ่ายงวดที่ 7   DR   เจ้าหนี้เงินกู้               1,139.95
                   ดอกเบี้ยจ่าย                 245.70 (5.000021 %)
                                      CR  เงินสด          1,295+90.65=1,385.50
จ่ายงวดที่ 8   DR   เจ้าหนี้เงินกู้                1,196.95
                   ดอกเบี้ยจ่าย                 188.70(5.000021 %)
                                       CR  เงินสด         1,295+90.65=1,385.50
จ่ายงวดที่ 9   DR   เจ้าหนี้เงินกู้            1,256.80
                      ดอกเบี้ยจ่าย                     128.85(5.000021 %)
                                      CR  เงินสด              1,295+90.65=1,385.50
งวด10สุดท้าย
1-12- 47   DR   เจ้าหนี้เงินกู้             1,320.26  สูตร1,319.64

                                           ดู หมายเหตุ  1
                          ดอกเบี้ยจ่าย                      60.42    สูตร 66.01
                                                           CR  เงินสด             1,295+90.65=1,385.65
ดู หมายเหตุ 2   กรณีที่เป็นลิสซิ่ง  งวดสุดท้ายจะมีการซื้อรถคืนเท่ากับเงินมัดจำ 15,000   ซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่จะได้รับใบกำกับซื้อรถและได้ใบลดหนี้พร้อมกันแต่ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้   ไม่ต้องบันทึกบัญชี


 
สิ้นปี ค่าเสื่อมบันทึกตามหลักบัญชี จากราคา=26,750      ตามหลักภาษี ไม่ต้องลงบัญชี ใช้คำนวณภาษีที่ภงด.50 ( ตามหลักภาษีค่าเสื่อมคิดจาก 26,750+ดอกเบี้ยจ่ายตามบัญชี หรือเท่ากับ เงินที่จ่ายทั้งหมด มาคำนวณค่าเสื่อม= 16,050+13,856.5=29,906.50)

ตามหลักบัญชี
  DR  ค่าเสื่อมราคา (15,000+1,050+10,000+700) X20%=26,750 x 20 %           =  5,350
          CR ค่าเสื่อมราคาสะสม                 5,350
คิดค่าาสื่อม12เดือนเริ่มวันที่รับรถ(งวดทำสัญญา )


กระดาษทำการคำนวณภาษีภงด.50

กำไรขาดทุน  ตามงบการเงินผู้สอบบัญชี                                                                                 XX
บวกกลับ   ค่าเสื่อมตามบัญชีราคารถเก๋ง                                                                                 XX
บวกกลับ    ดอกเบี้ยจ่ายตามบัญชีของรถเก๋ง                                                                            XX           

หัก     ค่าเสื่อมตามหลักภาษี(มาจากจำนวนเงินที่จ่ายซื้อรถและเงินผ่อนทั้งหมดคูณ อัตราค่าเสื่อม )          ( XX)
                                                                                                                                ------
กำไรสุทธิ ที่ใช้คำนวณภาษี                                                                                                 XX

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version