9. ทำการเปลี่ยนประเภทสินค้าจาก สินค้าทั่วไป มาเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   แล้วไปกำหนดเลขที่บัญชีใน  ซื้อข้อ 7 เป็นเลขที่บัญชีของอาคาร  แต่พอกลับไปสั่งลงบัญชีใหม่ที่บิลซื้อที่อ้างถึงรหัสค่าใช้จ่ายตัวนี้  โปรแกรมกลับฟ้องว่า   ‘ เลขที่บัญชี xxxxx เป็นบัญชีคุม’    

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

9. ทำการเปลี่ยนประเภทสินค้าจาก สินค้าทั่วไป มาเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   แล้วไปกำหนดเลขที่บัญชีใน  ซื้อข้อ 7 เป็นเลขที่บัญชีของอาคาร  แต่พอกลับไปสั่งลงบัญชีใหม่ที่บิลซื้อที่อ้างถึงรหัสค่าใช้จ่ายตัวนี้  โปรแกรมกลับฟ้องว่า   ‘ เลขที่บัญชี xxxxx เป็นบัญชีคุม’    

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ จากการตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่าตอนที่รหัสนี้เป็นสินค้าทั่วไปได้ทำ

การกำหนดกลุ่มบัญชีสินค้าโดยกำหนดเลขที่บัญชีสินค้าเป็นเลขที่บัญชีตัวที่โปรแกรมฟ้องว่าเป็นเลขที่บัญชีคุม (สันนิษฐานว่า ก่อนหน้านี้เลขที่บัญชีตัวนี้อาจจะเป็นบัญชีย่อยมาก่อน จึงสามารถนำมาอ้างในหน้ากลุ่มบัญชีสินค้าได้แต่อาจจะมีการมาเปลี่ยนประเภทในภายหลัง)

 

วิธีแก้ไข  ให้ไปที่ผังบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนเลขที่บัญชีที่โปรแกรมฟ้องว่าเป็นบัญชีคุม ให้เป็นเลขที่บัญชีอื่นก่อน  แล้วให้สร้างเลขที่บัญชีตัวเดิมเข้าไปใหม่  โดยให้ระบุเป็นบัญชีย่อย  แล้วกลับไปสั่งลงบัญชีใหม่ที่บิลซื้อ ก็จะได้