5.  สินค้ามีการโอนย้าย ระหว่างคลัง จาก คลังที่1 ไปคลังที่ 2  ดูรายงานสินค้า คลังที่2 สินค้าก็มียอด 1 แต่ถ้าไปดูที่สินค้าข้อ 2 กลับมียอด 0

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > โอนย้ายระหว่างคลัง >

5.  สินค้ามีการโอนย้าย ระหว่างคลัง จาก คลังที่1 ไปคลังที่ 2  ดูรายงานสินค้า คลังที่2 สินค้าก็มียอด 1 แต่ถ้าไปดูที่สินค้าข้อ 2 กลับมียอด 0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เพราะว่าสินค้าชนิดนั้นในตอนแรกไม่มีสินค้าอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว พอโอนจากคลังที่ 1 ยอดคลังหนึ่งจะเป็นติดลบเช่น –1 แต่ในคลังที่2 จะมียอดเป็น 1 จากหน้าจอรายละเอียดสินค้า เป็นการดูยอดรวมของทุกคลัง โปรแกรมจะคิดจาก –1+1 ได้เท่ากับ 0