5.  ดึงสินค้าชุดธรรมดา มาเปิดบิล แต่โปรแกรมไม่โชว์จำนวนของ

ตัวประกอบตามที่กำหนดไว้ในสินค้าชุด กลับโชว์จำนวนตัวประกอบตามที่ใส่ไว้ในตัวแม่

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > จ่ายสินค้าภายใน >

5.  ดึงสินค้าชุดธรรมดา มาเปิดบิล แต่โปรแกรมไม่โชว์จำนวนของ

ตัวประกอบตามที่กำหนดไว้ในสินค้าชุด กลับโชว์จำนวนตัวประกอบตามที่ใส่ไว้ในตัวแม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  เป็นที่โปรแกรม จะไม่สามารถแสดงจำนวนตามตัวประกอบ ที่กำหนดไว้ในสินค้าชุดได้  แต่เวลาพิมพ์สามารถแก้ไข

ให้ออกจำนวนที่ถูกต้อง โดยการเปลี่ยนตัวแปร จาก ~QTY  เป็น ~XQTY