5.  ทำการตรวจนับสินค้าที่เมนูสินค้า ข้อ 6. เมื่อถึงขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงยอดสินค้าตามที่ตรวจนับ โปรแกรมกลับฟ้องว่าสินค้าติดลบ ทั้งๆ ที่ยอดที่ป้อนเข้าไปก็เป็นยอดบวกและเป็นยอดที่ตรวจนับได้จริง

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

5.  ทำการตรวจนับสินค้าที่เมนูสินค้า ข้อ 6. เมื่อถึงขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงยอดสินค้าตามที่ตรวจนับ โปรแกรมกลับฟ้องว่าสินค้าติดลบ ทั้งๆ ที่ยอดที่ป้อนเข้าไปก็เป็นยอดบวกและเป็นยอดที่ตรวจนับได้จริง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เนื่องจากสินค้าตัวดังกล่าวนี้มียอดคงเหลือติดลบ และมีการกำหนดในเมนูกำหนดค่าเริ่มต้นว่าห้ามสินค้าติดลบ ซึ่งการตรวจนนับสินค้าคงเหลือที่ลูกค้าทำขึ้นนี้ เป็นการตรวจนับในวันที่ย้อนหลัง และหลังจากตรวจนับแล้ว ไม่ได้ทำให้ยอดคงเหลือเป็นยอดบวก โปรแกรมจึงฟ้องข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ขึ้นมาการแก้ไขอาจจะทำโดยยอมให้

สินค้าติดลบได้ไปก่อน หรือควรจะแนะนำให้ลูกค้าปรับปรุงยอดคงเหลือที่ติดลบอยู่ให้เป็นยอดที่ถูกต้อง (ซึ่งควรจะไม่ติดลบ ตามที่กำหนดไว้ในเมนูกำหนดค่าเริ่มต้นว่าห้ามสินค้าติดลบ)