14. ตรวจนับสินค้า ที่สินค้า ข้อ 6 ข้อ6 เรียบร้อยแล้ว ต่อมาอยากแก้ไขวันที่ตรวจนับ  ลูกค้าเข้าไปที่สินค้าข้อ 6 ข้อ 3  กด Ctrl+R แล้ว ก็ยังไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้        

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

14. ตรวจนับสินค้า ที่สินค้า ข้อ 6 ข้อ6 เรียบร้อยแล้ว ต่อมาอยากแก้ไขวันที่ตรวจนับ  ลูกค้าเข้าไปที่สินค้าข้อ 6 ข้อ 3  กด Ctrl+R แล้ว ก็ยังไม่สามารถแก้ไขวันที่ได้        

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เนื่องจากการกด Ctrl+R ช่อง F ทางด้านขวามือ เปลี่ยนค่าจาก 6 เป็น 3 จึงยังแก้ไขไม่ได้

 

วิธีแก้ไข ให้ใส่ช่องหน่วยย่อย เป็น -1  ค่าในช่อง F จะเปลี่ยนจาก 3 เป็น 1 จึงจะแก้ไขวันที่ได้