1.  เมนูสินค้าข้อ 1. รายการประจำวันสินค้า ในหัวข้อย่อยปรับปรุงจากการตรวจนับ และเมนูสินค้าข้อ 6. รายการตรวจนับสินค้า ทั้ง 2 เมนูมีความแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนของการแสดงผลในรายงาน

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

1.  เมนูสินค้าข้อ 1. รายการประจำวันสินค้า ในหัวข้อย่อยปรับปรุงจากการตรวจนับ และเมนูสินค้าข้อ 6. รายการตรวจนับสินค้า ทั้ง 2 เมนูมีความแตกต่างกันอย่างไร ในส่วนของการแสดงผลในรายงาน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

รายการ TK ที่ทำจากเมนูสินค้าข้อ 1. อาจจะไม่เป็นรายการสุดท้ายของวันนั้น ๆ แต่ TK ที่ได้จากการคำนวณในเมนูสินค้า

ข้อ 6.6 นั้น จะอยู่เป็นรายการสุดท้ายเสมอ ทำให้ยอดตรวจนับ ณ วันนั้น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีการป้อนข้อมูลย้อนหลัง (เช่นเปิดบิลซื้อ-บิลขาย ก่อนวันที่ตรวจนับสินค้า) ก็ตาม