22.  ใช้ Windows NT

Navigation:  มีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรม,เข้าไม่ได้,ขึ้น Run... >

22.  ใช้ Windows NT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

ถ้าใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส for win แล้วใช้ win nt ต้องเป็น service pack 6 เท่านั้น

สาเหตุ เพราะถ้า  Pack 4 และ5 มีปัญหาเรื่องภาษาบนหน้าจอแต่ ถ้า pack 3 เข้าโปรแกรมไม่ได้จะ error