2.  เข้าสมุดรายวัน เลขเที่บัญเป็นว่างๆ มีเฉพาะชื่อบัญชี, จำนวนเงิน Dr, Cr

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

2.  เข้าสมุดรายวัน เลขเที่บัญเป็นว่างๆ มีเฉพาะชื่อบัญชี, จำนวนเงิน Dr, Cr

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ ที่เริ่มระบบ 1.7 ไม่ได้กำหนดรูปแบบผังบัญชีเอาไว้ปล่อยเป็นว่างๆ