3.  เมนูสินค้า ข้อ 1 รายการประจำวันสินค้า ข้อ 3 ปรับปรุงยอดสินค้า ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า enter เข้าไป หน้าจอนี้ หัวเอกสาร รายการสินค้า ไม่มีแต่ในช่องจำนวนเงิน

กลับมีตัวเลขโชว์ขึ้นมา

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงต้นทุนสินค้า >

3.  เมนูสินค้า ข้อ 1 รายการประจำวันสินค้า ข้อ 3 ปรับปรุงยอดสินค้า ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า enter เข้าไป หน้าจอนี้ หัวเอกสาร รายการสินค้า ไม่มีแต่ในช่องจำนวนเงิน

กลับมีตัวเลขโชว์ขึ้นมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เนื่องจากโปรแกรมเก่า โปรแกรมจะดึงจำนวนเงินมาจากเมนูรายการประจำวันสินค้าหัวข้ออื่นมาให้ เพราะฉะนั้นให้ลูกค้ามาอัพเดทโปรแกรม