2.  ลูกค้าเป็นธุรกิจผลิต มีการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน แต่ต้นทุนที่ใส่ในระหว่างเดือน

จะยังไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง เมื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงก็จะเป็นเดือนถัดไป ซึ่งจะต้อง

ทำให้มีการมาปรับเพิ่มลดต้นทุนสินค้าข้ามเดือน เมื่อมีการปรับลดต้นทุนสินค้า

ข้ามเดือนก็จะมีผลทำให้งบการเงินที่ปิดบัญชีไปมีการเปลี่ยนแปลง

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงต้นทุนสินค้า >

2.  ลูกค้าเป็นธุรกิจผลิต มีการปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน แต่ต้นทุนที่ใส่ในระหว่างเดือน

จะยังไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริง เมื่อทราบต้นทุนที่แท้จริงก็จะเป็นเดือนถัดไป ซึ่งจะต้อง

ทำให้มีการมาปรับเพิ่มลดต้นทุนสินค้าข้ามเดือน เมื่อมีการปรับลดต้นทุนสินค้า

ข้ามเดือนก็จะมีผลทำให้งบการเงินที่ปิดบัญชีไปมีการเปลี่ยนแปลง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้ลูกค้าใช้เอกสาร JU ปรับลดสินค้าคงเหลือเดิม ให้เป็น 0 แล้วรับสินค้าเข้ามาใหม่

ด้วยต้นทุนที่ถูกต้องซึ่งเอกสารที่ทำปรับลดต้องทำก่อนเอกสารที่ปรับเพิ่ม หรือเป็นคนละวันกัน

วิธีนี้งบการเงินที่ปิดไปแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่มีข้อเสียคือลูกค้าก็จะต้องมีการปรับสินค้าออก

และรับสินค้าเข้ามาใหม่กันทุกเดือน