41. งบกำไรขาดทุน กำหนดคอลัมน์ ช่อง PC เป็น Z แล้วเวลาสั่งพิมพ์ ยังโชว์ยอดเป็น 0.00

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

41. งบกำไรขาดทุน กำหนดคอลัมน์ ช่อง PC เป็น Z แล้วเวลาสั่งพิมพ์ ยังโชว์ยอดเป็น 0.00

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ    เพราะตรงคอลัมน์ที่ 2 ในส่วนของช่องสะสม กำหนดไว้ว่าไม่ต้องแสดงผล ทั้งที่มียอด

วิธีแก้ไข ให้ลบคอลัมน์ที่ 2 ออก เพราะว่าช่องสะสมมียอดอยู่