17. ดูรายงานค่าเสื่อมราคาแล้ว คอลัมน์ยอดยกมาไม่ถูกต้อง (ควรจะเป็นยอดที่นำราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสม)

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

17. ดูรายงานค่าเสื่อมราคาแล้ว คอลัมน์ยอดยกมาไม่ถูกต้อง (ควรจะเป็นยอดที่นำราคาทุน – ค่าเสื่อมสะสม)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เป็นเพราะตอนเรียกดูรายงานไม่ได้ระบุตั้งแต่งวด 1 จึงทำให้ยอดยกมา กลายเป็น

[ราคาทุน-(ค่าเสื่อมสะสม+ค่าเสื่อม ณ งวดก่อน)]