8.  พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าลงสติ๊กเกอร์ แบบ 3 คอลัมน์ Print ออกมาปรากฏว่าข้อความ

บีบรวมอยู่หน้าเดียว

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

8.  พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้าลงสติ๊กเกอร์ แบบ 3 คอลัมน์ Print ออกมาปรากฏว่าข้อความ

บีบรวมอยู่หน้าเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   แบบฟอร์มนี้ไม่สามารถพิมพ์กับ Printer Inkjet ได้เพราะInkjet ไม่อ่าน Print Control  และคำสั่ง SKIP                                                                                                                          

 

วิธีแก้ไข ต้องใช้กับ Printer Dot เท่านั้น