ดูรายงานภาษีขาย ต้นฉบับแบบแยก 10,7,0% มีเอกสารใบลดหนี้ 1 ใบ ภาษี 7% โชว์เอกสารปกติ แต่ยอดเงินไม่แสดง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีขาย >

ดูรายงานภาษีขาย ต้นฉบับแบบแยก 10,7,0% มีเอกสารใบลดหนี้ 1 ใบ ภาษี 7% โชว์เอกสารปกติ แต่ยอดเงินไม่แสดง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ยอดเงินในเอกสารมียอด เท่ากับ 0.35 ภาษี 7% = 0.35*7/100= 0.02  ในรายงานตัวนี้มีเช็ค IIF เอาไว้ดังนี้ ว่า vat_rate ที่จะแสดงใน คอลัมภ์นี้ต้องอยู่ในช่วง 6.50-7.50 แต่ตามยอดนี้ถ้าคำนวณกลับ 0.02*100/0.35= 5.71 ซึ่งไม่อยู่ในช่วงใดๆ เลย จึงทำให้ไม่โชว์ยอด

~AMTB:          0,      "(ZZZ,ZZZ,ZZZ.ZZ)",     "amt_b",                "amt_b = IIF(vat_rate < ' 6.50' .or. vat_rate > ' 7.50', 0,IIF(A->RECTYP='5',A->AMT01*-1,A->AMT01)); printed=IIF(printed=0.and.amt_b=0,0,1)"

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ ช่วง vat_rate ให้กว้างขึ้นกว่าเดิม เช่นในที่นี้ให้แก้ เป็น 5.50-7.50 ก็จะแสดงให้ปกติ