รายงาภาษีซื้อแบบไม่มีรายการมาใช้ แล้วต้อการให้ออกแผนก เลยเข้าไปทำการแก้ไขรายงาน

โดยไปเอา  *  หน้าบรรทัด  Ti:  สาขา  ~P_ISDEP  ออก พอสั่งพิมพ์แล้วขึ้น  Error  ไม่สามารถพิมพ์ได้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีซื้อ >

รายงาภาษีซื้อแบบไม่มีรายการมาใช้ แล้วต้อการให้ออกแผนก เลยเข้าไปทำการแก้ไขรายงาน

โดยไปเอา  *  หน้าบรรทัด  Ti:  สาขา  ~P_ISDEP  ออก พอสั่งพิมพ์แล้วขึ้น  Error  ไม่สามารถพิมพ์ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   ต้นฉบับรายงานแบบไม่มีรายการ ไม่มีการสร้าง [master file] ไว้ให้

 

วิธีแก้ไข   ให้ copy ส่วนของ [master file] จากต้นบับรายงานแบบมาตรฐานมาใส่ ก็จะพิมพ์ได้