พิมพ์รายงาน 6121 error -64(9065) File Find Error Opening File. D:\expressI\58\isvat4.dbf

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีซื้อ >

พิมพ์รายงาน 6121 error -64(9065) File Find Error Opening File. D:\expressI\58\isvat4.dbf

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ตอนที่แก้ไขฟอร์ม ลูกค้าไป ใส่ File=ISVAT4 (ลูกค้าใส่ผิดที่)

 

วิธีแก้ไข ที่ถูกต้อง คือ File=ISVAT